لطفا به کلیه سوالات و موارد درخواستی در کل فرم به صورت شفاف و فقط به زبان و نگارش فارسی پاسخ دهید.

مشخصات مدیر مسئول و شرکا

اطلاعات شناسایی مدیر مسئول و نام و مقدار سهام هر یک از شرکا را وارد نمایید.

مدارک مورد نیاز

  • اصل (کپی برابر اصل) آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی
  • اصل (کپی برابر اصل) آگهی آخرین تغییرات شرکت ، مندرج در روزنامه رسمی کشور
  • کپی عضویت در سندیکای صنفی مربوطه
  • یک قطعه عکس مدیر مسئول
  • عکس از نمای داخلی و خارجی موسسه / شرکت و یا فروشگاه
  • کپی سند مالکیت یا اجاره نامه محلی
  • چاپ گردش حساب یک ساله از حساب مدیر مسئول