یخچال ایستاده پرده هوایخچال ایستاده پرده هوا
به تـناسب معمــاری فروشگـاه هـا و با در نـظر گرفـتن
ویژگی های فنـی و اقلیـمی هر منطقه سیستم مبرد برای
یخچال ها متفاوت است و باید طراحی منحصر به فردی
داشتــه باشـد. طراحــی منحصر به فـرد و استفــاده از
یخچال ایستاده پرده هوا... اطلاعات تکمیلی
یخچال ویترینی - جزیره سردیخچال ویترینی - جزیره سردجزیره سرد، یخچال ویترینی
با افزایـش متراژ فـروشگاه ها ولـزوم بـهره برداری
از فضای وسط فروشگاه و همچنین ایجاد تنوع در
نحوه عرضه کـالا جزیره هـای سرد طراحی شده تا
علاوه بر نمایش بهتر کالا، امکـان خدمات دهی به
... اطلاعات تکمیلی
یخچال فریزر خوابیده پرده هوا - تجهیزات فروشگاهی بهسرمایخچال فریزر خوابیده پرده هوا - تجهیزات فروشگاهی بهسرمافریزر خوابیده پرده هوا
بـاتـوجه به نیـاز مشتریـان بـه فضـای بیـشتر جـهت
عرضه کالا در فریزر های خوابیده روباز، طراحی فریزرها
به گــونه ای انجــام شد تــا عـلاوه بـر نمــای زیــبا
از لــحاظ کـارایــی نـیز نیاز مشتـریان را تامین کند و
... اطلاعات تکمیلی
قفسه فروشگاهیقفسه فروشگاهیقفسه بندی فروشگاهی
بـرای هـر فروشگاه به تـناسب نــوع، حـجــم و وزن کالا
قفسه بندی مخصوص تولید شده و در تولید آن از بهترین
مـواد اولیه و آخـرین تکـنولـوژی تولید استـفاده کرده‌ایم
قفسه بندی یک طـرفه، دو طـرفه، قفسه انــبار و قــفسه
... اطلاعات تکمیلی
میز صندوق فروشگاهیمیز صندوق فروشگاهیمیز صندوق، چک اوت
آخـرین ایـستگاه مشتریـان فروشگاه ها و به روایتی
آخرین خاطره از خرید در یک فـروشگاه در مواجهه با
صندوقـدار شکل می گیرد. از این رو ارگونومی، زیبایی
و کـارایی مـیز صنـدوق یا چـک اوت فروشگاه بسیار
... اطلاعات تکمیلی
سردخانه, تجهیزات فروشگاهیسردخانه, تجهیزات فروشگاهیسردخانه، اتاق سرد
در فــروشگـاه هــای امـروزی بـا تـوجه بـه مـتراژ بـالا و
نیـاز بـه انبـار کـردن مـحصولات فـسادپذیـر و مـنجمــد
در محل فروشگاه لزوم استفاده از سردخانه و اتاق سردخانه
بیـش از پیـش احسـاس مـی شود. همچنین در فروشگاه
... اطلاعات تکمیلی
استند های خاص فروشگاهیاستند های خاص فروشگاهیاستندهای خاص
به جهت پاسخ گویی به سلیقه مشتریان و همچنین ایجاد
تنوع در تجهیزات در راستای اختصاصی سازی فروشگاه ها
شـرکــت بهسرما تمــهیداتـی را فراهم نموده تا مشتریان
بـتواننـــد استـــند هــایی با کاربـری های مختلف برای
... اطلاعات تکمیلی

تجهیزات فروشگاهی

بیش از ۳۴ سال تجربه در طراحی و تولید تجهیزات فروشگاهی

تاسیس: ۱۳۶۴

یخچال ایستاده پرده هوا

یخچال ویترینی

فریزر خوابیده پرده هوا

فریزر خوابیده پرده هوا

یخچال ویترینی

یخچال ایستاده پرده هوا

قفسه بندی

قفسه بندی

فریزر صندوقی پورتابل

فریزر صندوقی پورتابل

یخچال ایستاده درب دار

یخچال ایستاده درب دار

میز صندوق

میز صندوق

سردخانه

سردخانه

دیگر اقلام فروشگاهی

دیگر اقلام فروشگاهی

مشتریان بهسرما

فروشگاه زنجیره ای مایا
فروشگاه زنجیره ای شهروند
فروشگاه زنجیره ای رفاه